Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Poslanstvo, vizija, vrednote

 

Poslanstvo 

 

Smo knjižnica, ki:

 

Smo zato, da zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo knjižnično gradivo. Smo varuhi modrosti. Ohranjamo zaklade človeštva, ki so pomemben del kulturne dediščine in identitete. Izvajamo različne dejavnosti in dinamično razvijamo nove, originalne storitve. Klasično gradivo pretvarjamo v digitalno obliko, ki je dostopna uporabnikom po svetu. Svoje zbirke, dejavnosti in storitve promoviramo.

Z dejavnostmi, fondom in prostori plemenitimo življenje naših uporabnikov, bogatimo njihov domišljijski svet in jim pomagamo pri duhovni in duševni rasti. Širimo bralno kulturo pri vseh generacijah bralcev, permanentno izobražujemo in vzgajamo uporabnike ter izvajamo storitve za uporabnike s posebnimi potrebami.
Smo knjižnica brez predsodkov, ki skrbi za ublažitev socialnih razlik. Smo kulturna ustanova, kjer se ljudje radi srečujejo in zadržujejo, izražajo svojo kreativnost in inovativnost, saj se pri nas vsi počutijo enakovredne in zaželene.

Z drugimi knjižnicami, kulturnimi ustanovami in organizacijami sodelujemo in si izmenjujemo izkušnje  pri izvajanju skupnih projektov, prireditev in razstav. Soustvarjamo podobo kraja in širše skupnosti, dvigujemo ugled knjižnice in ustanovitelja.
Delujemo mednarodno in smo organizatorji evropskih projektov. Izvajamo posvetovanja in širimo primere dobre prakse na mednarodni ravni. V ta namen se povezujemo s slovenskimi in tujimi knjižnicami.

Sodelavcem nudimo in zagotavljamo pomoč, usposabljanje, izobraževanje in informacije o novostih in spremembah, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Spodbujamo jih k ustvarjalnosti in inovativnosti ter skrbimo za pozitivno delovno okolje. Pri projektih in dejavnostih omogočamo timsko delo.

Smo ekološko osveščena knjižnica in k temu spodbujamo tudi naše uporabnike.

Na naših vizitkah piše: Ko se ljudje, znanje, tehnologija in zabava združimo.

 

Vizija

 

SMO BOGAT KULTURNI HRAM V JUGOVZHODNI REGIJI SLOVENIJE.
SMO KNJIŽNICA BREZ VRAT.
ZDRUŽUJEMO LJUDI, ZNANJE, TEHNOLOGIJO IN ZABAVO.

 

VIZIJA 2020

Naša knjižnica je prostoren in sodoben multimedijski informacijski center. Ponosni smo na inovativno arhitekturno rešitev, ki slovi kot turistična znamenitost. Prostori  v knjižnici so večnamenski s sodobno opremo. Delo v knjižnici izvaja zadostno število strokovno  usposobljenih in motiviranih delavcev, ki predstavljajo ustvarjalen in složen tim.

Smo najboljši v vsem, kar lahko ponudimo uporabniku. Upoštevamo želje in pobude uporabnikov, ki so soustvarjalci našega razvoja. Dostop do naše bogate in raznovrstne knjižnične zbirke jim omogočamo tako v knjižnici, kot tudi od doma. Vzorno ohranjena in digitalizirana domoznanska zbirka vedno znova pritegne pozornost slovenske in širše evropske javnosti. Fizični in virtualni obisk knjižnice je med vodilnimi v Sloveniji glede na kazalnike knjižnične stroke.

Knjižnica je varno in ustvarjalno zatočišče obiskovalcev vseh generacij. Storitve in  dejavnosti knjižnice v največji meri spodbujajo kreativnost uporabnikov, željo po branju in poglobljenem doživljanju sveta.

Knjižnica Mirana Jarca  je regijska knjižnica, vključena v evropsko kulturno okolje. Spodbujamo medkulturni dialog na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sodelujemo s številnimi projektnimi sodelavci. Izvajamo več evropskih projektov letno in tako širimo sloves knjižnice v svetu.

Notranja organiziranost je fleksibilna in prilagodljiva. Zaposleni  smo kreativni, zanesljivi, visoko motivirani in prilagodljivi. Pripravljeni smo na izmenjavo knjižničnih delavcev doma in po svetu. Soustvarjamo slovensko kulturno dediščino in širimo vedenje o njej ter svoje znanje posredujemo sodelavcem in širšemu okolju. Zaposlujemo tudi delavce s posebnimi potrebami. Omogočamo delo na domu tistim, ki jim narava dela to dopušča in ustreza.

Smo ekološko osveščeni in zgled v svojem okolju.

 

Vrednote

 Vrednote knjižnice