Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Javni natečaj - ZNAK Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

Celotno besedilo javnega natečaja

Obrazec_ZNAK-KMJ

 

Zmagovalna rešitev bo nagrajena s 3.000,00 EUR, vsem, ki se bodo uvrstili na drugo stopnjo, pa bo izplačana nagrada v višini 500,00 EUR.


IZHODIŠČE JAVNEGA NATEČAJA

Širimo obzorja, domišljijo in poglede na svet.

Osrednja območna Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je nosilka dolenjske knjižnične javne službe. Knjižnica, ki s svojimi storitvami pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika in širše skupnosti, z letošnjim letom začenja novo strateško petletko. V njej si knjižnica zadaja vizijo proaktivne knjižnice, ki v središče svojega delovanja postavlja vpetost knjižnice v lokalno okolje in uresničevanje razvojnih družbenih ciljev.

Delovanje novomeške knjižnice temelji na načelih trajnostnega razvoja, inkluzije in deležniškega dialoga. Tako svoje storitve in zbirke načrtuje v proaktivnem dialogu z vsemi deležniki, pri tem pa jo zavezujejo vrednote: odličnost, strokovnost, kredibilnost, ustrežljivost in dostopnost.

Leta 2021 je knjižnica za slovensko in evropsko inovacijo prejela nagrado Najboljši projekt v splošnih knjižnicah, ki jo podeljuje Združenje splošnih knjižnic.

 

PREDMET JAVNEGA NATEČAJA

Predmet javnega natečaja je oblikovanje znaka naročnika, natančneje:

 

Ponudniki naj izdelajo tudi:

 

Predlagane rešitve morajo vsebovati vse grafične elemente, ki so predmet zadevnega razpisa. Predlogi, ki bodo vsebovali samo posamezne grafične elemente, bodo izločeni iz natečajnega postopka.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki ali skupina. V primeru skupine je potrebno imenovati kontaktno osebo, ki zastopa skupino v odnosih do naročnika, prijavo podpišejo vsi v skupini.

S sodelovanjem na natečaju prijavitelji v celoti in brezpogojno sprejmejo določila tega razpisa ter soglašajo z javno objavo svojega imena in priimka ali naziva, predlagane idejne rešitve ter nagrade.

Sodelovanje ne predstavlja delovnega razmerja in ne daje pravice do povračila stroškov.

Naročnik si pridržuje pravico, da po potrebi spremeni, podaljša, začasno ustavi ali (tudi delno) prekliče natečaj, pri čemer prijavitelji nimajo v zvezi s tem pravice uveljavljati nobenih pravic ter pravico, da ne razglasi zmagovalca, če se nobena idejna rešitev ne izkaže za primerno.

Sklepi ocenjevalne komisije so dokončni. Naročniku ni potrebno ponudnikom obrazložiti svoje odločitve. Za morebitne spore v zvezi z natečajem je pristojno sodišče v Novem mestu.

 

ROK IN NAČIN ODDAJE PREDLOGOV

Kot pravočasno oddane predloge bo naročnik upošteval vse natečajne rešitve, ki bodo prispele na sedež naročnika do petka, 16. 9. 2022, oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka v obliki zapečatenega ovitka z napisom na sprednji strani:
»Ne odpiraj – prijava na javni natečaj – Znak knjižnice«.

 

KONTAKT ZA DODATNA POJASNILA

Urša Likar Luzar
tel: 07 393 46 66
email: ursa.likar.luzar@kmj.si