Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Podpora razvoja knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih za leto 2018

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se je za leto 2018 prijavila na neposrednim pozivom za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2018 (NP-OBMEJ-2018), ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo.

Ministrstvo za kulturo

 

Opredelitev programov dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih za leto 2018

 

1. Zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva in storitev za Slovence v zamejstvu

 

Cilj programa je:
- reden nakup in dostava gradiva,
- uvedba novih postajališč potujoče knjižnice na Hrvaškem,
- dostop do brezplačnih elektronskih virov.

 

Nakup, obdelava in oprema knjižničnega gradiva za Slovence v zamejstvu

Sredstva za nakup knjig Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto pridobi preko Neposrednega poziva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva na Ministrstvu za kulturo RS. Letno se nabavi okoli 600-650 enot knjižničnega gradiva, s poudarkom  na nabavi literature za učenje slovenskega jezika.  Gradivo dostavimo v Gradsko knjižnico »Ivan Goran Kovačić« v Karlovec, ki nato z njimi oskrbuje slovenska društva v Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku in Reki. Knjižnična zbirka se dopolnjuje s področji, za katera menimo, da bi bila zanimiva za  pripadnike slovenske nacionalne manjšine, ki na ta način vzdržujejo stike s svojo matično državo. Uporabniki imajo tudi dostop do aktualnega dnevnega in tedenskega časopisja v slovenskem jeziku. Novosti so objavljene v biltenu novosti in na internetni strani knjižnice.

 

Uvedba dodatnega obiska potujoče knjižnice  Mirana Jarca Novo mesto na Hrvaškem

Glede na pobudo zaposlenih na potujoči knjižnici »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca, ki ima tukaj sicer redna postajališča, ampak nudi predvsem knjige v hrvaškem jeziku in v dogovoru z ravnateljico  OŠ Žakanje in podružnične šole v Kamanju, smo se odločili, da uvedemo redne mesečne obiske potujoče knjižnice Novo mesto z enournim postankom in tako omogočimo prebivalcem na tem območju dostop do slovenske knjige. Tu je veliko mešanih zakonov in otrok, ki govorijo slovensko, obiskujejo tudi slovenske šole in si želijo prebirati knjige na slovenskem jeziku.  Z rednimi  obiski bi pričeli z januarjem 2017. Ob prvem obisku bi pripravili predstavitveni program, predstavili možnosti izposoje in vpisa v PTK Novo mesto, razdelili vpisnice in promocijski material.

 

Biblos – nabava e-knjig za BZ za odrasle

Obisk  bibliobusa v  OŠ Žakanje (122 učencev)  in podružnični OŠ Kamanje (77 učencev) se je izkazal kot zelo dober program.  Trenutno imamo vpisanih 16 učencev, ki redno obiskujejo bibliobus. Občina Žakanje šteje 2.145 prebivalcev, občina Kamanje pa 1.100 prebivalcev. Veliko parov je mešanih Hrvaško – Slovenskih, je eden od staršev zaposlen v Sloveniji, so stari starši Slovenci in podobno.

 

2. Bralna kultura, knjižnična vzgoja in informacijsko opismenjevanje za Slovence v zamejstvu

 

Cilj programa je:
- poudariti pomen družinskega branja,
- na inovativen način vzbujati interes, motivacijo in pozitiven odnos do branja,
- utrjevanje samozavesti ob spontanem pogovoru,
- samostojno iskanje predlogov za branje po portalih in izposojo dobrih knjig,
- promocija in dvig bralne kulture med otroki in odraslimi.

 

Slovenska bralna značka za odrasle

V letu 2017 smo pričeli z bralno značko za odrasle v Knjižnici »Ivan Goran Kovačić« v Karlovcu z udeleženci tečaja učenja slovenskega jezika.  Pripravili smo tudi dve delavnici za uporabo Bibliosa in e-bralnikov.

Bralna značka je projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle. Z bralno značko začnemo v mesecu marcu in končamo meseca novembra. Udeleženci bralno zgibanko z navodili dobijo na kateremkoli oddelku ali enoti naše knjižnice in na Oddelku slovenske knjige v Knjižnici Karlovac, kjer jo lahko tudi oddajo. Bralci lahko izbirajo s seznama kakovostnih, dokumentarnih in potopisnih del ter pesniških zbirk slovenskih in tujih avtorjev. Svoje misli o prebranem in oceno knjige pa zapišejo na bralno znamenje. Vsi, ki bodo opravili bralno značko dobijo priznanja.

 

»Zabavni dnevnik branja«

Namen bralnega dnevnika je na zabaven in ustvarjalen način vzbuditi interes, motivacijo in pozitiven odnos do branja. Zakaj nekateri otroci z navdušenjem berejo knjige, drugi pa ne? Ena od misli iz dnevnika: Če misliš, da je branje knjig dolgočasno, jih bereš narobe." (neznani avtor). V dnevniku bodo določene zabavne naloge, povezane s knjigo, z branjem, pisanjem, knjižnico, … Nosilka priprave bralnega dnevnika je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Ostale obmejne knjižnice bodo prilagodile dnevnik posebnostim svojega območja ter predstavitve in razdelitve dnevnika otrokom v zamejstvu na svojem območju. Namenjeno otrokom druge triade osnovnih šol v zamejstvu in bo usklajen s projektom »Beremo z Rovko Črkolovko«. Velikost dnevnika bo A5 (kot priloga programa je A4).

 

Delavnice Lego zgodb 

V OŠ Žakanje in OŠ Kamenje bomo organizirali delavnice ustvarjanja zgodb z lego kockami. Učencem bomo predstavili programa Story Visualizer.  Različne možnosti »scenske postavitve« zgodb dajejo otrokom nove možnosti za širjenje besednega zaklada, delo v timu, razvijanje domišljije in zabavo.

 

3. Kulturno in strokovno sodelovanje s knjižnicami v zamejstvu

 

Cilj programa je:
-    promovirati slovenskega ustvarjalca in razvijali zavest o pomembnosti ohranjanja slovenske besede ter poznavanja sodobne slovenske književnosti,
-    predstaviti slovenskega ustvarjalca slovenski skupnosti na Hrvaškem,
-    spodbuditi in nagovoriti predvsem mlade, ki izgubljajo svojo slovensko identiteto zaradi močne vključenosti v hrvaško okolje,
-    prispevati k obogatitvi kultur obeh narodov in pomenu slovenske skupnosti na Hrvaškem,
-    predstaviti narodne manjšine in njihov pozitiven in pomemben doprinos v okolju v katerem živijo.

 

Knjižne POPslastice

Že nekaj let v Knjižnici Mirana Jarca izvajamo projekt spodbujanja bralne kulture mladih, Knjižne POPslastice.  Trudimo se za dvig bralne kulture med mladimi, ker so raziskave pokazale, da je najbolj kritična prav populacija mladostnikov. Zato v knjižnici mlade nagovorimo in spodbudimo k branju na način, ki je zanimiv, atraktiven in hkrati uspešen. Gostje so zanimivi slovenski športniki, startup igralci, glasbeniki in podobno. Mladim želimo približati kvalitetne in izvirne knjižne vsebine ter druženje z vrstniki podobnih interesov, z njihovimi vzorniki in znanimi osebami. Namen projekta je na zabaven, aktualen in kvaliteten način promovirati in širiti bralno kulturo, spodbujati in oblikovati vseživljenjske bralne navade ter zagotoviti višjo bralno sposobnost mladih.  V letu 2018 bomo v enoti Knjižnici  za mlade v Karlovcu, pripravili srečanje za dijake Gimnazije v Karlovcu.  

 

Slovenski dnevi v Karlovcu

V času nacionalne manifestacije Mesec hrvaške knjige, ki poteka vsako leto od 15. oktobra do 15. novembra je organizirano tradicionalno srečanje knjižnic in mest Karlovca in Novega mesta pod naslovom »Slovenski dnevi« v Karlovcu. Pri organizaciji sodelujeta  Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac in društvo ULAK Karlovac (Udruga likovnih autora Karlovac).  Prireditev traja dva do tri dni, v programu pa so literarni večeri slovenskih pisateljev in pesnikov, ki delujejo in živijo na Hrvaškem, razstave likovnih umetnikov na temo, ki povezuje Hrvaško in Slovenijo, glasbeni večeri, posvečeni slovenskim glasbenikom, ki živijo na Hrvaškem ter gostovanja pomembnih slovenskih književnikov in literarnih kritikov. Predvideno sodelovanje Ferija Lainščka z gosti.  Knjižnica Karlovac pa sodeluje v okviru slovenskega in mednarodnega dneva knjige v Novem mestu.

 

»Celinke« - pravljični večeri za odrasle in mladino

Tradicionalen slovenski pravljični večer za odrasle iz cikla Celinke, ki jih prirejamo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto postajajo tradicionalni tudi v knjižnici Karlovac.  Pripovedovalski večeri za mladino in odrasle so idealni za vse, ki želijo izbrano pravljico povedati in interpretirati na povsem individualen in svojstven način. Pravljice lahko na Celinkah pripoveduje kdorkoli in ravno zato je vsaka pravljica nekaj posebnega, tudi, če slovenski jezik ni več tako »tekoč«.

 

4. Druge dejavnosti za Slovence v zamejstvu

 

Cilj programa je:

- skrb za ohranjanje maternega jezika med mladimi,
- medgeneracijsko sodelovanje in spoznavanje Slovencev, ki živijo v drugih delih Hrvaške

 

25. let Osrednje knjižnice Slovencev v Gradski knjižnici »Ivan Goran Kovačić«  Karlovac

Knjižnica Karlovec že 25. let omogoča Slovencem, ki živijo v zamejstvu, dostop do informacij in izposojo knjižnega gradiva v maternem jeziku. V vseh teh letih so se trudili obdržati in promovirati slovensko kulturo in jezikovne posebnosti kot tradicijo in temelj za mlade generacije, ki prihajajo. Ob tej priložnosti bo potekal praznični celodnevni program. Pri izvedbi bodo sodelovali tudi člani Kulturnega društva Slovenski dom iz Karlovca in ostali akterji. Pripravila, postavila in odprla se bo retrospektivna dokumentarna razstava o preseku dela in aktivnosti Osrednje knjižnice Slovencev od 1993-2018 – prikaz dejavnosti knjižnice, razvoj knjižnega fonda, pregled kulturnega programa (Slovenski dnevi v Karlovcu, Hrvaški dnevi v Novem mestu, mednarodno strokovno posvetovanje Knjižnica – igriščne znanja in zabave, evropski projekt Besede i/in rijeći (BeRi). Sodelovanje s slovenskimi društvi na Hrvaškem, tečaji slovenskega jezika, projekti čezmejnega sodelovanja, …).

Program praznovanja: koncert slovenske kantavtorice Erike Kralj v sklopu otvoritve razstave; knjižno-pesniško srečanje z Jadranko Matić-Zupančić, knjižničarko, ki je postavila temelj za sodelovanje med obema knjižnicama. 14. mednarodno strokovno posvetovanje Knjižnica – igrišče znanja in zabave, ki bo posvečen kulturni dediščini, razstavni dejavnosti ter bogatih domoznanskih knjižnih fondih. Leto 2018 je namreč razglašeno za Evropsko leto kulturne dediščine. Potekale pa bodo tudi zanimive ustvarjalne delavnice za otroke.